OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim z siedzibą w Międzyrzecu Podlaskim Elżbieta Wierzbicka zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

15 lutego 2021 r. o godz. 10:00

 

w sali nr V w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci: działki nr 3228, 3238, 3248, 2563, 2512 o pow. 0,5300 ha – stanowiące lasy położone w miejscowości Zaścianki, posiadające założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim nr LU1R/00040804/4.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 15 378,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 10 252,00 zł.

- działka nr 2512 o pow. 0,04 ha oszacowana na kwotę 632,00 zł, cena wywoławcza: 422,00 zł;

- działka nr 2563 o pow. 0,23 ha oszacowana na kwotę 5 611,00 zł, cena wywoławcza: 3 741,00 zł;

- działka nr 3228 o pow. 0,13 ha oszacowana na kwotę 5 081,00 zł, cena wywoławcza: 3 388,00 zł;

- działka nr 3238 o pow. 0,08 ha oszacowana na kwotę 2 712,00 zł, cena wywoławcza: 1 808,00 zł;

- działka nr 3248 o pow. 0,05 ha oszacowana na kwotę 1 342,00 zł, cena wywoławcza: 895,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, elaborat szacunkowy wraz z aktami egzekucyjnymi znajduje się do wglądu na dwa tygodnie przed licytacją w Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Rękojmię należy wpłacić w kasie kancelarii czynnej w godzinach 9:00-17:00 lub na konto kancelarii w BNP Paribas Bank Polska S.A. nr 33 2030 0045 1110 0000 0236 3110.

 

Położenie: