OGŁOSZENIE O LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Karolina Czubak-Stężycka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

11 marca 2021 r. o godz. 10:45

 

w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi mającego siedzibę przy ul. Kopcińskiego 56 w sali nr D, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

1/2 niewydzielonej części nieruchomości należącej do dłużnika: (…), położonej: 93-515 Łódź, Krakusa 10 2/3,

dla której XVI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia prowadzi księgę wieczystą o numerze KW LD1M/00110623/1 [NKW: LD1M/00110623/1].

 

Suma oszacowania wynosi 24 734,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 16 489,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 473,40 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

ING Bank Śląski SA Centrala-Departament Obsługi Rozliczeń

48 1050 0099 6185 0000 2030 2217

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Położenie: