OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wołowie Mateusz Dziędzioła podaje do publicznej wiadomości, że dnia

 

23 listopada 2021 r. o godzinie 13:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Wołowie, to jest w Wołowie przy ul. M. Reja 11, w sali nr 15, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomość gruntowej zabudowanej, położonej pod adresem: Konary 36 (56-160 Wińsko), dla której Sąd Rejonowy w Wołowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1L/00017870/2, stanowiącej własność dłużnika (…).

 

Nieruchomość gruntowa składa się z działki nr 196 o powierzchni 6 300 m2. Ma kształt nieregularny, zbliżony do trapezu. Przez teren nieruchomości przebiegają elementy sieci wodociągowej i elektrycznej (przy północnej granicy poprowadzona jest napowietrzna linia elektroenergetyczna). W miejscach niezabudowanych i niezagospodarowanych działka porośnięta jest trawą (lub stanowi grunt bez nasadzeń), roślinnością niską i wysoką. Na dzień oględzin nieruchomość pełniła funkcję mieszkaniową
i zagrodową, a także rolną. Na działce posadowione były 3 obiekty z około 1930 r.: 1/ nr ewidencyjny 12 – funkcja mieszkalna; budynek w zabudowie zwartej z sąsiednim budynkiem gospodarczym; obiekt parterowy z poddaszem nieużytkowym, częściowo podpiwniczony; powierzchnia zabudowy 87 m2; 2/ nr ewidencyjny 13 – budynek inwentarski w gospodarstwie rolnym w zabudowie zwartej z sąsiednim budynkiem mieszkalnym; obiekt o jednej kondygnacji nadziemnej bez podpiwniczenia; powierzchnia zabudowy 131 m2; 3/ nr ewidencyjny 14 – budynek składowy w gospodarstwie rolnym w zabudowie wolnostojącej; obiekt o jednej kondygnacji nadziemnej bez podpiwniczenia; powierzchnia zabudowy 194 m2. Dostęp do nieruchomości odbywa się bezpośrednio z drogi gminnej nr 101199D-1 o nawierzchni asfaltowej (dz. nr 284/1 i 278/1).

Dla obszaru, na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość nie ma aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wińsko (uchwała nr LXI/388/2014 Rady Gminy Wińsko z dnia 26 maja 2014 r.), wyceniana nieruchomość oznaczona jest w części jako obszary zainwestowania – tereny zabudowy wiejskiej, a w części jako tereny rolne. Nabycie nieruchomości rolnej w toku postępowania egzekucyjnego nie wymaga uzyskania zgody Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

 

Suma oszacowania wynosi 107 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 80 625,00 zł. Dłużnikowi nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT przy nabyciu nieruchomości.

 

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania, to jest kwotę 10 750,00 zł. Rękojmię należy wpłacić na konto komornika w Santander Bank Polska S.A. o numerze: 15 1090 2499 0000 0001 4160 2283 najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe Komornika.

 

Nieruchomość można oglądać w ciągu 2 tygodni bezpośrednio poprzedzających licytację, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Komornikiem. Operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w siedzibie kancelarii komornika (dane teleadresowe w lewym górnym roku obwieszczenia).

 

Położenie: