OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW LE1J/00011214/7

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jaworze Sławomir Kotylak, Kancelaria Komornicza nr I w Jaworze na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

02 marca 2022 roku o godz. 14:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Jaworze, 59-400 Jawor, ul. Klasztorna 5, w sali nr 36, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr 75, o powierzchni 8,0764 HA, należącą do dłużnika: (…), położonej: 59-407 Mściwojów, Zimnik, dla której Sąd Rejonowym w Jaworze IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: LE1J/00011214/7].

 

Suma oszacowania wynosi 2 644 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1 762 666,67 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 264 400,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 we Wrocławiu 75 1020 5226 0000 6402 0483 2236, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego w Jaworze przy ul. Klasztorna 5, pok. 26, odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Szczegółowe informacje pod numerem tel. (76) 819 73 57

 

Położenie: