OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak (tel. (52) 331 12 86) ogłasza, że dnia

 

26 sierpnia 2022 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Świeciu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 12 w sali nr 25, odbędzie się

 

pierwsza licytacja

 

nieruchomości położonej: Franciszkowo, dla której Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW 1508 [NKW: BY1S/00001508/1].

Nieruchomość gruntowa zabudowana, o charakterze gospodarstwa rolnego, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 135/3 o powierzchni 8,0144 ha.

Nieruchomość w części jest zalesiona. Na nieruchomości znajduje się murowany budynek mieszkalno-inwentarski, parterowy z poddaszem typu magazynowego, z dachem dwuspadowym krytym papą o Pz = 142 m2 z przylegającym budynkiem gospodarczym nr 105 jednokondygnacyjnym, murowanym, z dachem dwuspadowym. Dodatkowo na nieruchomości zlokalizowane są dwa budynki gospodarcze nr 107 o Pz = 182 m2 z 1985 r oraz nr 106 o Pz = 102 m2. Bezpośredni dojazd do nieruchomości prowadzi drogą gruntową.

Zgodnie z postanowieniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego nieruchomość znajduje się w strefie funkcjonalnie-przestrzennej: rolniczej; terenach leśnych; w granicy obszarów, na których dopuszcza się lokalizację elektrowni wiatrowych, z orientacyjnym rozmieszczeniem elektrowni wiatrowych.

 

Suma oszacowania wynosi 483 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 362 250,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 48 300,00 zł w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA Świecie 94 10205040 0000 6702 0025 6149 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Położenie: