OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak (tel. (52) 331 12 86) ogłasza, że dnia

 

26 sierpnia 2022 r. o godz. 9:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Świeciu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 12 w sali nr 25, odbędzie się

 

pierwsza licytacja

 

nieruchomości położonej: Świekatowo, Zalesie Królewskie 63, dla której Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW 2794 [NKW: BY1S/00002794/9].

Nieruchomość gruntowa zabudowana, o charakterze gospodarstwa rolnego, oznaczona w ewidencji gruntów jako działki ewidencyjne nr 15/1, 18, 19, 31, 32, 33, 77, 191/2, 191/3 o łącznej powierzchni 24,59 ha. Szczegółowy opis nieruchomości znajduje się w treści obwieszczenia dostępnego na stronie internetowej www.rut-nowak.pl oraz www.licytacje.komornik.pl. Obwieszczenie wywieszone jest ponadto w kancelarii komorniczej, Sądzie Rejonowym w Świeciu oraz Urzędzie Gminy Świekatowo. Operat szacunkowy wyłożony jest do wglądu w kancelarii komorniczej przy ul. Klasztornej 1, 86-100 Świecie.

Nieruchomość obciążana jest prawem osobistym (dożywocie), którego wartość oszacowana została na kwotę 620 000,00 zł. Prawo to pozostanie w mocy na podstawie art. 1000 § 3 k.p.c., z zaliczeniem jego wartości na cenę nabycia. Zaliczenie to zostało dokonane przez komornika przy ustaleniu sumy wywołania.

 

Suma oszacowania wynosi 1 550 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania, pomniejsza o wartość prawa pozostającego w mocy na podstawie art. 1000 § 3 k.p.c. (tj. 620 000,00 zł) i wynosi 542 500,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 155 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA Świecie 94 10205040 0000 6702 0025 6149 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Położenie: