OGŁOSZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

KW WR1O/00049485/2 PROWADZONEJ W TRYBIE ART.10131KPC

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oławie Andrzej Paluszek na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że

 

dnia 30-09-2022r. o godz. 10:00

w kancelarii mieszczącej się 55-200 Oława ul. Brzeska 31/5 odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

nieruchomości stanowiącej działkę nr 27/6 o pow. 0,0649 ha grunty orne. Dla obszaru, na którym położona jest nieruchomość sporządzony jest aktualny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, w którym działka nr 27/6 oznaczona jest jako M4 - teren zabudowy mieszkaniowej, teren zabudowy mieszkaniowej na powiększenie ogrodów przydomowych (obowiązuje zakaz wszelkiej zabudowy). Przedmiotowa nieruchomość pozbawiona jest dostępu do drogi publicznej,

należącej do dłużnika: położonej w Oławie dla której Sąd Rejonowy w Oławie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1O/00049485/2.

Suma oszacowania wynosi 45 700,00 zł,
zaś cena wywołania jest równa 1/2 sumy oszacowania
i wynosi 22 850,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 570,00 zł, którą należy wpłacić na konto komornika:

Bank Gospodarki Żywnościowej SA WBT 11 2030 0045 1110 0000 0200 0920 najpóźniej do dnia 29.09.2022r. ( art.962§1 kpc). Za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika.

 

Po zakończeniu licytacji nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu przybicia, gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia jednej piątej ceny, przy czym reszta należności powinna być uiszczona do godziny 12:00 dnia następnego (art.871 kpc). Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Wpłaty w/w kwot należy dokonać na konto komornika. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). Licytacja odbywa się publicznie. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzednie licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).

Położenie: