OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak (tel. 52 3311286) ogłasza, że dnia

 

28 września 2022 r. o godz.11:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Świeciu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 12 w sali nr 25, odbędzie się

 

pierwsza licytacja

 

nieruchomości położonej: 86-141 Jeziorki, dla której Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW 33660 [NKW: BY1S/00033660/7]. Nieruchomość stanowią działki gruntu nr 229/7 o powierzchni 0,1950 ha, nr 229/9 o powierzchni 0,0256 ha, nr 229/10 o powierzchni 0,0256 ha, nr 229/12 o powierzchni 0,0106 ha, nr 229/13 o powierzchni 0,0005 ha, nr 229/14 o powierzchni 0,0120 ha, nr 229/15 o powierzchni 0,1941 ha - łączna powierzchnia działek gruntu wynosi 0,4419 ha.

Kompleks działek o kształcie regularnym, po obrysie zbliżonym do trapezu. Teren płaski, częściowo utwardzony, ogrodzony, oświetlony, z zielenią ogrodową, małą architekturą ogrodową, z urządzonymi przyłączami infrastruktury technicznej (wodociągowe, elektryczne i telefoniczne). Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej o nawierzchni gruntowej - działki nr 227/1. Na działce nr 229/7 posadowiono budynek mieszkalno-gospodarczy o powierzchni użytkowej części mieszkalnej 161,1 m2, części gospodarczej - 168,8 m2. Powierzchnia zabudowy wynosi 370 m2 i równa jest powierzchni kondygnacji naziemnych. Na nieruchomości zlokalizowane jest ponadto ujęcie wody i bezodpływowy zbiornik ścieków sanitarnych, maszt przekaźnikowy.

 

Suma oszacowania wynosi 213 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 159 750,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 21 300,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA Świecie 94 10205040 0000 6702 0025 6149 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Położenie: