OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak (tel. 52 33 11 286) ogłasza, że dnia

 

28 września 2022 r. o godz. 10:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Świeciu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 12 w sali nr 25, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

nieruchomości położonej: 86-120 Wałdowo, Wałdowo 16,

dla której Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą nr KW 45733 [NKW: BY1S/00045733/7]. Nieruchomość gruntowa zabudowana, oznaczona jako działki ewidencyjne nr 228/1 i 234/2 o łącznej powierzchni 0,4490 ha, Nieruchomość zabudowana budynkiem handlowo-usługowym z częścią magazynową z ok. 1940 r., o powierzchni zabudowy Pz = 348 m2, powierzchni użytkowej Pu = 583,5 m2 halą magazynową z 2010 r. o powierzchni zabudowy 82 m2, powierzchni użytkowej Pu = 81,3 m2 oraz halą magazynową z 2015 r., o powierzchni zabudowy 519 m2, powierzchni użytkowej Pu= 516,7 m2 (łączna Pu=1181,5 m2). Bezpośredni dojazd do nieruchomości drogą asfaltową o randze drogi gminnej (031104C) - działką drogową nr 233, w odległości około 100 m od drogi powiatowej nr 1266C. Zgodnie z Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pruszcz, nieruchomość leży na terenach zainwestowania w obszarach osadniczych.

Suma oszacowania wynosi 310 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi

232 500,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 31 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA Świecie 94 10205040 0000 6702 0025 6149 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Położenie: