Km 2033/20, KM 719/21

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Marcin Leśniak Kancelaria Komornicza nr XI w Krakowie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 06.02.2023r. o godz. 08:45 w sali nr D-133 Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości: lokalu mieszkalnego położonego pod adresem ul. Dunin-Wąsowicza 4/12 w Krakowie o łącznej powierzchni użytkowej 114,00 m2 dla którego Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/00257433/5.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 930 897,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 sumy oszacowania tj. kwotę 698 172,75 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 93 089,70 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo na rachunek bankowy komornika nr 92861900060030032580780001 Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce Filia w Krakowie.

Operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

Położenie: