OGŁOSZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

KW: WR10/00001549/1

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oławie Andrzej Paluszek (tel. (71) 313 00 99, fax (71) 723 46 71) ogłasza, że dnia

 

13 maja 2021 r. o godz. 8:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Oławie mającego siedzibę przy ul. 11 Listopada 12 w sali nr 11, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

należącej do: (...), stanowiącej: działki nr 258/5 oraz 263/2 o pow. 1,31 ha zabudowane dwoma budynkami mieszkalnymi i dwoma budynkami garażowo-warsztatowymi; działki nr 110 oraz 123 o pow. 8,78 ha, stanowiące nieużytkowane grunty rolne;

położonej: 55-200 Oława, Stary Otok,

dla której Sąd Rejonowy w Oławie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW: WR1O/00001549/1.

W dziale III księgi wieczystej KW WR1O/00001549/1 wpisane jest ograniczone prawa rzeczowe –służebność mieszkania na rzecz Marii Ptaszkowskiej.

Suma oszacowania nieruchomości wynosi 974 000,00 zł (w tym wartość wyżej opisanej służebności mieszkania ustalonej na kwotę: 33 500,00 zł), a przy cenie wywołania, tj. 649 333,33 zł znajduje pełne pokrycie w cenie nabycia i nie zostanie wykreślona na wniosek nabywcy po prawomocnym postanowieniu o przysądzeniu własności nieruchomości. Sprzedaż ww. nieruchomości na licytacji za kwotę: 649 333,33 zł i wyższą będzie skutkowała pozostawieniem prawa bez możliwości wykreślenia.

 

Suma oszacowania wynosi 974 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 649 333,33 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 97 400,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Gospodarki Żywnościowej 11 2030 0045 1110 0000 0200 0920

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, tj. 12.05.2021 r.

W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (71) 313 00 99.

 

Położenie: