OGŁOSZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW WR1O/00040049/1

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oławie Andrzej Paluszek (tel. (71) 313 00 99, fax (71) 723 46 71) na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że dnia

 

11 maja 2021 r. o godz. 8:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Oławie mającego siedzibę przy ul. 11 Listopada 12, 55-200 Oława, w sali nr 25, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

ograniczonego prawa rzeczowego, tj. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, składającego się z czterech pokoi, kuchni, łazienki, WC, przedpokoju o łącznej pow. 71,90 m2;

położonego: 55-011 Siechnice, ul. Ciepłownicza 13/2, wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czechnica” pod numerem 419 (adres spółdzielni: 55-011 Siechnice, ul. Fabryczna 22); uprawniony do lokalu zwyczajowo korzysta z piwnicy o pow. 5,00 m2, należącego do uczestnika (…), poprzednio dłużnika (…) (zgodnie z art. 930 §1 kpc rozporządzenie nieruchomością po jej zajęciu nie ma wpływu na dalsze postępowanie. Nabywca może uczestniczyć w postępowaniu w charakterze dłużnika. W każdym razie czynności egzekucyjne są ważne tak w stosunku do dłużnika, jak i w stosunku do nabywcy), dla którego Sąd Rejonowy w Oławie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW: WR1O/00040049/1.

        

Suma oszacowania wynosi 332 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 221 600,00.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 33 240,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić w kasie kancelarii lub na konto komornika:

Bank Gospodarki Żywnościowej SA WBT 11 2030 0045 1110 0000 0200 0920

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: