OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku Daniel Częścik podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

10 maja 2021 r. o godz. 12:00

 

w Słupsku przy ul. Bałtyckiej 16, odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc

 

DRUGA LICYTACJA

 

ruchomości należących do dłużnika i składających

 

się z:

 

Lp.

Nazwa ruchomości

 

Ilość

 

Wartość szacunkowa

Cena

wywołania

 

1.

Band diodowy (wyświetlacz reklam) prod. RGB

Technology

15 [szt.]

 

3 431,73 *) **)

1 715,87

 

2.

Konstrukcja do koszykówki SPALDING, typ najazdowy z

tablicą świetlną

2 [szt.]

 

22 582,00 *) **)

11 291,00

 

*) cena za sztukę

**) kwota brutto zawiera podatek VAT

 

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 1/2 sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmia winna być uiszczona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek komornika nr 97 1090 2590 0000 0001 3349 1591 lub w kasie kancelarii komornika. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 par 3 kpc). Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Komornik w oparciu o art. 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

 

Położenie: