OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu Marcin Samuel na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

11 maja 2021 r. o godz. 14:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Inowrocławiu mającego siedzibę pod adresem ul. Narutowicza 42, 88-100 Inowrocław w sali nr 7, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej pod adresem: 88-140 Gniewkowo, Zajezierna, Gniewkowo, dla której Sąd Rejonowy w Inowrocławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze BY1I/00075981/0 o pow. 1 385,00 m2, niezabudowanej.  

 

Suma oszacowania wynosi 68 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 51 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 800,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:

Bank Spółdzielczy w Inowrocławiu Centrala 36 8149 0000 20010003 8087 0002.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

 

Położenie: