OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW WR1O/00044069/5 ORAZ KW WR1O/00044070/5

PROWADZONEJ W TRYBIE ART. 10131 KPC

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oławie Andrzej Paluszek na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że dnia

 

20 października 2021 r. o godz. 10:00

 

w kancelarii mieszczącej się: 55-200 Oława, ul. Brzeska 31/5, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej działkę nr 233/54 (am-1), grunty orne o pow. 0,1069 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym parterowym z użytkowym poddaszem w trakcie budowy, nie zgłoszonym do użytku i nieujawnionym w księdze wieczystej o łącznej pow. użytkowej 213,70 m2; stan surowy zamknięty. Nieruchomość posiada podłączenie do sieci energetycznej i wodociągowej; możliwość podłączenia do sieci gazowej oraz gminnej kanalizacji sanitarnej. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona jako 10MU- teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej; położonej: 55-003 Czernica, Wojnowice, przy skrzyżowaniu ulicy Jelczańskiej i Przylesie, dla której Sąd Rejonowy w Oławie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1O/00044069/5 oraz ułamkowej 1/74 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej działkę nr 233/48 o pow. 0,5011 ha położonej pod adresem: 55-003 Czernica, Wojnowice, dla której Sąd Rejonowy w Oławie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1O/00044070/5; stanowiącą drogę wewnętrzną – ul. Przylesie, zapewniającą sąsiadującym nieruchomościom dostęp do drogi publicznej (ul. Jelczańskiej lub drogi w granicach działki nr 35/1), przez teren nieruchomości przebiegają sieci: energetyczna, wodociągowa, gazowa i kanalizacyjna; należącej do dłużnika: (…).

 

Suma oszacowania nieruchomości KW WR1O/00044069/5 oraz 1/74 niewydzielonej części nieruchomości WR1O/00044070/5 wynosi 493 194,59 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 369 895,94 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 49 319,46 zł, którą należy wpłacić w kasie kancelarii lub na konto komornika: Bank Gospodarki Żywnościowej SA WBT 11 2030 0045 1110 0000 0200 0920 najpóźniej do dnia 19.10.2021 r. (art. 962§1 kpc). W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika.

Po zakończeniu licytacji nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu przybicia, gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia jednej piątej ceny, przy czym reszta należności powinna być uiszczona do godziny 12:00 dnia następnego (art. 871 kpc). Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc).Licytacja odbywa się publicznie. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik

pod numerem tel. (71) 313 00 99.

 

Położenie: