OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pabianicach Mariusz Kuźniak na podstawie przepisu art. 953 K. p. c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

3 listopada 2021 r. o godz. 11:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Pabianicach mającego siedzibę pod adresem ul. Partyzancka 105/127, 95-200 Pabianice, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości zabudowanej położonej pod adresem: 95-050 Konstantynów Łódzki, ul. gen. M. Langiewicza 62, dla której Sąd Rejonowy w Pabianicach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW LD1P/00044440/3, o łącznej powierzchni 0,8994 ha, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 60/4 i 61/6, zabudowanej wolnostojącym budynkiem przemysłowym – hala produkcyjna z zapleczem administracyjno-socjalnym o powierzchni użytkowej 3 751,88 m2, będącej własnością dłużnika: CIAT Sp. z o.o.

 

Suma oszacowania wynosi 10 104 450,00 zł, w tym podatek VAT 1 889 450,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 7 578 337,50 zł, w tym podatek VAT 1 417 087,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 010 445,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Łodzi 98 1020 3352 0000 1602 0245 9790. 

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Kontakt tel. (42) 211 37 89.

 

 

Położenie: