OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Radomiu Marek Wtorkiewicz Kancelaria Komornicza nr XIV w Radomiu, Radom ul. Staromiejska 7 zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

22 października 2021 r. o godz. 12:45

 

w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Radomiu przy ulicy Warszawskiej 1 w sali nr XIV, odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości: działki nr 380 o pow. 4 900 m2 niezabudowanej, porośniętej roślinnością trawiastą; działki nr 379 o pow. 15 500 m2 i działki nr 378/1 o pow. 11 000 m2 – gospodarstwo ogrodnicze wyłączone z eksploatacji, zabudowane: kompleksem szklarni wraz z urządzeniami, kotłownią mazutową ze zbiornikami, budynkiem warsztatowym, budynkiem produkcyjnym i budynkiem mieszkalnym –łączna powierzchnia działek 31 400 m2, położone w miejscowości Malików 1, gmina Jedlińsk stanowiące własność dłużnika: (…); posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Radomiu nr RA1R/00026865/3; RA1R/00023588/6 i RA1R/00020486/0.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 880 000,00 zł w tym:

- działka nr 380 oszacowana jest na kwotę 26 000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 17 340,00 zł.

- działki nr 379 i 378/1 stanowią integralną całość i oszacowane są na kwotę 854 000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę 569 340,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 47 1020 2629 0000 9002 0316 0926. Nieruchomość tę można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Nabywca obowiązany jest uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2%.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (48) 363 44 20.

(KM 2342/06)

 

Położenie: