OGŁOSZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI KW: WR1O/00020385/2

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oławie Andrzej Paluszek (tel. (71) 313 00 99, fax (71) 723 46 71) ogłasza, że dnia

 

9 listopada 2021 r. o godz. 10:45

 

w budynku Sądu Rejonowego w Oławie mającego siedzibę przy ul. 11 Listopada 12 w sali nr 12, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do: (…); stanowiącej: działkę nr 5 o pow. 0,7201 ha w użytkowaniu wieczystym do dnia 05.12.2089 r.: zabudowaną budynkami i budowlami wraz z urządzeniami należącymi do dawnej bazy paliw. Na terenie nieruchomości znajdują się dwa budynki biurowe, budynek przepompowni paliw oraz budynek magazynowy. W granicach działki znajdują się również zbiorniki na paliwo oraz pozostałości urządzeń związanych z dystrybucją paliw. Nieruchomość jest ogrodzona, posiada dostęp do sieci energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej oraz gazowej.

Położonej: 55-200 Oława, ul. Różana 20,

dla której Sąd Rejonowy w Oławie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW: WR1O/00020385/2.

 

Suma oszacowania wynosi 1 406 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 937 400,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 140 610,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Gospodarki Żywnościowej 11 2030 0045 1110 0000 0200 0920

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, tj. 08.11.2021 r. W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik

pod numerem tel. (71) 313 00 99.

 

Położenie: