OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wołowie Mateusz Dziędzioła podaje do publicznej wiadomości, że dnia

 

23 listopada 2021 r. o godzinie 13:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Wołowie, to jest w Wołowie przy ul. M. Reja 11, w sali nr 15, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej rolnej, położonej w obrębie geodezyjnym Konary, gmina Wińsko (56-160), dla której Sąd Rejonowy w Wołowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1L/00027119/3, stanowiącej własność dłużnika (…).

 

Nieruchomość oznaczona jest geodezyjnie jako działki nr 206 i 208 a jej powierzchnia wynosi 4,14 hektara.

Działka nr 208 o powierzchni 2,12 ha ma kształt nieregularny, zbliżony do trapezu. Na dzień oględzin stanowiła pastwisko wykorzystywane do wypasu bydła. Nie występują zadrzewienia. Użytki gruntowe na powierzchni działki: RIIIb – 0,24 ha; RIVa – 1,03 ha; RIVb – 0,82 ha; PsIV – 0,03 ha. Kompleksy przydatności rolniczej: 4B – kompleks żytni bardzo dobry, gleby brunatne właściwe (1,00 ha); 5B – kompleks żytni dobry, gleby brunatne właściwe (1,12 ha). Dojazd za pośrednictwem drogi twardej – od drogi wojewódzkiej do granicy działki jest około 20 metrów. Stan urządzeń melioracyjnych dobry. Nie stwierdzono zagrożeń erozją wodną i zagrożeń oddziaływania środowiska pochodzenia antropogenicznego.

Działka nr 206 o powierzchni 2,02 ha ma kształt zbliżony do prostokąta. Na dzień oględzin stanowiła pole uprawne. Nie występują zadrzewienia. Użytki gruntowe na powierzchni działki: RIIIb – 0,58 ha; RIVa – 0,57 ha; RIVb – 0,44 ha; RV – 0,43 ha. Kompleksy przydatności rolniczej: 4B – kompleks żytni bardzo dobry, gleby brunatne właściwe (0,67 ha); 5B – kompleks żytni dobry, gleby brunatne właściwe (0,80 ha); 8A – kompleks zbożowo-pastewny mocny, gleby bielicowe lub gleby płowe (0,02 ha); 2zB – użytki zielone średnie, gleby brunatne właściwe (0,53 ha). Dojazd za pośrednictwem drogi gruntowej. Ze względu na stan nawierzchni oraz niewielką odległość od ulicy ustalono, iż odcinek drogi przy działce nr 206 pod względem parametrów można uznać za utwardzony. Nie stwierdzono zagrożeń erozją wodną i zagrożeń oddziaływania środowiska pochodzenia antropogenicznego.

Dla obszaru, na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość nie ma aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wińsko (uchwała nr LXI/388/2014 Rady Gminy Wińsko z dnia 26 maja 2014 r.), zarówno działka nr 206 jak i 208 oznaczone są jako tereny rolne. Nabycie nieruchomości rolnej w toku postępowania egzekucyjnego nie wymaga uzyskania zgody Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

 

Suma oszacowania wynosi 119 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 89 850,00 zł. Dłużnikowi nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT przy nabyciu nieruchomości.

 

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania, to jest kwotę 11 980,00 zł. Rękojmię należy wpłacić na konto komornika w Santander Bank Polska S.A. o numerze: 15 1090 2499 0000 0001 4160 2283 najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe Komornika.

 

Nieruchomość można oglądać w ciągu 2 tygodni bezpośrednio poprzedzających licytację, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Komornikiem. Operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w siedzibie kancelarii komornika (dane teleadresowe w lewym górnym roku obwieszczenia).

 

Położenie: