OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Szymon Krawczyk (tel. (77) 547 70 50) ogłasza, że dnia

 

17 grudnia 2021 r. o godz. 9:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Opolu mającego siedzibę przy ul. Ozimska 60a w sali nr 214, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do: (…), stanowiącej: niezabudowaną działkę gruntową nr 54 km1 o pow. 0,3245 ha. Działka położona wśród terenów upraw polowych w drugiej linii od ul. Dąbrowskiej. Dojazd drogą gruntową od strony ul. Stawowej. Kształt – wydłużony prostokąt. Teren równy. Rodzaj użytków wg wypisu z rejestru gruntów – dr-0,0030 ha, ŁIV-0,0520 ha, RVI-0,2695 ha – pole uprawne w całości; położonej: 46-070 Komprachcice, Wawelno, dla której Sąd Rejonowy w Opolu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW [NKW: OP1O/00066696/0].

 

Suma oszacowania wynosi 10 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 7 725,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 1 030,00 zł w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić w kasie Kancelarii lub na konto komornika: Bank BGŻ BNP Paribas SA Centrum Rozliczeniowe nr 1 w Krakowie 84 1600 1462 1836 2670 2000 0001. Rękojmię należy uiścić najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację 16.12.2021 r.). Zgodnie z przepisem art. 976 51 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Opolu przy Ozimska 60 A odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nic zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Kandydaci na nabywców licytacyjnych pozostający w związku małżeńskim i których stosunki majątkowe kształtowane są umową małżeńską, powinni na licytację stawić się wraz z notarialnym odpisem przedmiotowej umowy. Osoby pozostające w związku małżeńskim przystępujące do licytacji bez współmałżonka(ki) aby móc uczestniczyć w licytacji musza przedstawić notarialne pełnomocnictwo do dokonywania czynności prawnej w imieniu nieobecnego.

 

Położenie: