OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Piotr Pawelczyk Kancelaria Komornicza w Świeciu ul. Kopernika 5/1 (tel. (52) 331 26 65) ogłasza, że dnia

 

17 grudnia 2021 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Świeciu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 12 w sali nr 25, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej: niezabudowane działki gruntu rolnego w kształcie litery L, składająca się z dwóch działek o numerach geodezyjnych 6/1 (powierzchnia 0,30 ha) oraz o numerze 6/4 (powierzchnia 4,2576 ha). Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 4,5576 ha. Działka 6/1 stanowi następujące użytki RIIIa – 0,14 ha oraz RIIIb – 0,16 ha. Działka 6/4 stanowi następujące użytki: RIIIa – 0,3240 ha, RIIIb – 0,8431 ha, RIVa – 0,6498 ha, ŁIII –0,6270 ha, ŁIV – 1,0770 ha, W-ŁIII – 0,0218 ha, W-ŁIV – 0,0500 ha, N – 0,6649 ha. Działki położone w obrębie ewidencyjnym Piskarki. Dojazd do nieruchomości drogą gminną o nawierzchni gruntowej. Nieruchomość zgodnie z oględzinami stanowi grunt rolny, w części łąkę oraz pole orne gdzie uprawiane było żyto. Dla wyżej wymienionych działek brak planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodne ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jeżewo działki leżą w strefie rolniczo-osadniczej B1A. Działka 6/4 znajduje się w strefie ochrony archeologicznej „W”. Dopuszcza się działalność inwestycyjną pod warunkiem przeprowadzenia działań archeologicznych, uzgodnionych z właściwym konserwatorem zabytków.

Nieruchomość położona: 86-131 Jeżewo, Piskarki, dla której Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BY1S/00057120/4.

 

Suma oszacowania wynosi 206 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 154 875,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 20 650,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Licytacja może być odwołana bez podania przyczyny.

 

Położenie: