OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze Radosław Nowacki na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że

 

w dniu 11 lutego 2022 r., o godz. 12:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Zielonej Górze mającego siedzibę pod adresem: Zielona Góra, pl. Słowiański 2, 65-069 Zielona Góra, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej pod adresem: 66-008 Świdnica, Świdnica, dla której SĄD REJONOWY WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG1E/00107267/5, o powierzchni 3 092,00 m2, niezabudowanej.

 

Suma oszacowania wynosi 91 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 68 250,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 100,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Zielonej Górze 76 1020 5402 0000 0202 0113 0681.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

 

Położenie: