OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kościanie Piotr Rozmiarek na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 867 kpc i 10136 § 1 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu

 

22 lutego 2022 roku o godz. 12:00

 

w kancelarii komornika znajdującej się pod adresem: ul. Szczepanowskiego 13/15, 64-000 Kościan odbędzie się w trybie uproszczonej egzekucji z nieruchomości

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej, w skład której wchodzą działki nr 97/3, 98/1 o łącznej powierzchni 1,3752 ha, położonej w miejscowości Nielęgowo, gmina Kościan, dla której Sąd Rejonowy w Kościanie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO1K/00051206/5.

W skład nieruchomości wchodzą działki gruntu:

- numer 97/3 o powierzchni 9500 m2

- numer 98/1 o powierzchni 4252 m2

Obie działki stanowią teren rolniczy, zwarty. Teren działek płaski, kształt regularny -prostokąta. Grunty oznaczone jako użytek - łąki trwałe, klasa IV. Media w zasięgu - brak. Dojazd do działek odbywa się drogą polną, dostęp nieuregulowany. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Kościan częściowo przedmiotowe działki znajdują się na terenie obszarów gazu ziemnego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kościan częściowo przedmiotowe działki znajdują się na terenie upraw polowych oraz wód powodziowych.

 

Suma oszacowania całej nieruchomości wynosi 62 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 46 500,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 200,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

BNP Paribas Bank Polska S.A. 41 2030 0045 1110 0000 0416 4450

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Jednakże zgodnie z art. 871 kpc - jeśli cena nabycia przewyższa pięćset złotych - nabywca obowiązany jest zapłacić natychmiast 1/5 ceny nabycia, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8:30 do godz. 16:30 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Informacje na temat licytacji można uzyskać także w kancelarii komornika (tel. 65 555 50 02) lub na stronie internetowej www.komornik.koscian.pl.

 

Położenie: