OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI

NIERUCHOMOŚCI KW: WR1O/00056792/9

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oławie Andrzej Paluszek (tel. 71-313 00 99, fax 71-723 46 71) ogłasza, że w dniu 14-12-2022r.

w budynku Sądu Rejonowego w Oławie mającego siedzibę przy ul. 11 Listopada 12 w sali nr 22, odbędzie się pierwsza licytacja :

o godz. 13:30

- udziału 1/2 niewydzielonej części lokalu mieszkalnego składający się z trzech pokoi, kuchni, łazienki , przedpokoju o pow. 66,85 m2 wraz z przynależną piwnicą o pow. 4,98 m2. Lokal posiada balkon o pow.5,32 m2 z wyjściem z pokoju dziennego. położonego przy ul. Iwaszkiewicza 84/7 w Oławie dla którego Sąd Rejonowy w Oławie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW: WR1O/00056792/9. Z własnością lokalu związany jest udział 652/100000 w częściach wspólnych nieruchomości opisanej w księdze wieczystej KW WR1O/00049706/8 należącego do dłużnika

o godz. 14:00

- udziału 1/2 niewydzielonej części lokalu mieszkalnego składający się z trzech pokoi, kuchni, łazienki , przedpokoju o pow. 66,85 m2 wraz z przynależną piwnicą o pow. 4,98 m2. Lokal posiada balkon o pow.5,32 m2 z wyjściem z pokoju dziennego. położonego przy ul. Iwaszkiewicza 84/7 w Oławie dla którego Sąd Rejonowy w Oławie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW: WR1O/00056792/9. Z własnością lokalu związany jest udział 652/100000 w częściach wspólnych nieruchomości opisanej w księdze wieczystej KW WR1O/00049706/8 należącego do dłużnika.

Suma oszacowania udziału 1/2 niewydzielonej części nieruchomości dla której Sąd Rejonowy w Oławie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW: WR1O/00056792/9 należącego do dłużnika: Małgorzata Panek wynosi 169 800,00 zł. zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 127 350,00 zł. Suma oszacowania udziału 1/2 niewydzielonej części nieruchomości dla której Sąd Rejonowy w Oławie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW: WR1O/00056792/9 należącego do dłużnika: Mariusz Panek wynosi 169 800,00 zł. zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 127 350,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu jednego udziału 1/2 niewydzielonej części nieruchomości powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 980,00 zł. Rękojmia powinna być złożona na konto komornika: Bank Gospodarki Żywnościowej 11 2030 0045 1110 0000 0200 0920 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj. 13.12.2022r. Licytant przystępujący do przetargu udziałów należących do Małgorzata Panek i Mariusz Panek zobowiązany jest złożyć rękojmie w wysokości: 33 960,00 zł. Rękojmia powinna być złożona na konto komornika: Bank Gospodarki Żywnościowej 11 2030 0045 1110 0000 0200 0920 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj. 13.12.2022r. Za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru

dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku

egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Położenie: