OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI KW WR1O/00002235/4

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oławie Andrzej Paluszek na podstawie art. 953 kpc podaje do

publicznej wiadomości, że w dniu

14-12-2022r.

w budynku Sądu Rejonowego w Oławie mającego siedzibę przy

ul. 11 Listopada 12 w sali nr 22

o godz.: 13:00 odbędzie się pierwsza licytacja udziału 1/3 niewydzielonej części nieruchomości

stanowiącej działkę nr 62/1 o pow. 0,0600 ha grunty rolne zabudowane oraz działkę nr 62/2 o pow. 0,1100 ha grunty orne o łącznej pow. 0,1700 ha. Działka nr 62/1 położona jest przy utwardzonej drodze, która stanowi jej północną granicę, od południa działka graniczy z działką nr 62/2. Zaś z pozostałych stron z terenami zabudowy mieszkaniowo-gospodarczej wsi. Działka posiada niekorzystny wydłużony kształt tj. pas o szerokości około 9 m. W północno zachodniej części działki posadowiony jest budynek mieszkalno-gospodarczy. Obecnie obiekt jest nieużytkowany i znajduje się w stanie awaryjnym. Działka nr 62/2 od północy graniczy z działką nr 62/1, od południa z drogą gruntową zaś z pozostałych stron z terenami użytkowanymi rolniczo. Działka posiada niekorzystny, wydłużony kształt tj. pas o szerokości 9 m. Nieruchomość posiada dostęp do sieci wodociągowej, energetycznej oraz kanalizacyjnej położonej w miejscowości Psary gmina Oława. dla której Sąd Rejonowy w Oławie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1O/00002235/4 należącej do dłużnika. Suma oszacowania udziału 1/3 niewydzielonej części nieruchomości wynosi 28 700,00 zł, zaś cena wywołania udziału 1/3 niewydzielonej części nieruchomości jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 21 525,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 870,00 zł. Rękojmia powinna być wpłacona na konto kancelarii albo w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię należy uiścić na konto komornika: Bank Gospodarki Żywnościowej SA WBT 11 2030 0045 1110 0000 0200 0920 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj. 13.12.2022 r. za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00 można przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.. 

Położenie: