OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI  W TRYBIE UPROSZCZONYM

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Adam Grzelaczyk mający kancelarię w Poznaniu przy ul. Piaskowej 3/5 na podstawie art. 10136§1 kpc w zw. z 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że

w dniu 6 kwietnia 2023 roku o godz. 9.00

odbędzie się w kancelarii komornika w Poznaniu przy ul. Piaskowej 3/5

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

Przedmiotem licytacji jest należąca do dłużnika Jaworskiego Piotra nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w miejscowości Złotniki (gmina Suchy Las) stanowiąca działkę nr 399/1 posiadająca założoną księgę wieczystą w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto w Poznaniu o nr PO1A/00020076/8.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 1 601 000,00 zł.

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 3/4 sumy oszacowania tj.1 200 750,00 zł.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmie w wysokości 1/10 sumy oszacowania tj. kwotę 160100,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA I O/Poznań 22 1020 4027 0000 1402 0394 7835.

Zgodnie z treścią art. 8672§2 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji.

Zgodnie z treścią art. 871 kpc nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny osiemnastej dnia następnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Operat szacunkowy zajętej nieruchomości pozostaje do wglądu w kancelarii Komornika w Poznaniu przy ul. Piaskowej 3/5.

Położenie: