O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lidzbarku Warmińskim Michał Kędzierski Kancelaria Komornicza Nr 1 w Lidzbarku Warmińskim zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

12 kwietnia 2023 roku o godz. 10:00

 

w sali nr 110 Sądu Rejonowego w Lidzbarku Warmińskim odbędzie się:

 

D R U G A    L I C Y T A C J A

 

niezabudowanej nieruchomości gruntowej, składającej się z działek rolnych nr 156 i 165/1, położonej w Henrykowie gm. Orneta, o łącznej powierzchni 15,2874 ha. Nieruchomość na powierzchni 15,2476 ha stanowi grunt rolny, na którym prowadzona jest szkółka roślin ozdobnych, a na powierzchni 0,0398 ha stanowi grunt leśny porośnięty drzewostanem.

Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lidzbarku Warmińskim nr OL1L/00024055/4.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 532 000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 354 666,67 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub na konto komornika nr 81116022020000000080281396.

 

Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem telefonu (89) 767 45 42

bądź adresem e-mail: lidzbark.warminski@komornik.pl

 

Położenie: