OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubinie Krzysztof Watral (tel. 76 746 18 07) na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:

05 października 2023r. o godz. 12:00

w budynku Sądu Rejonowego w Lubinie mającego siedzibę przy ul. Wrocławskiej 3, 59-300 Lubin, w sali nr XI odbędzie się

PIERWSZA LICYTACJA

udziału w wysokości 86/2283 stanowiącego miejsce postojowe /garaż/ nr 4 o powierzchni użytkowej 12,50 m2 mieszczące się w poziomie piwnicy w budynku mieszkalnym wielorodzinnym (wraz z udziałem 86/2283 w częściach wspólnych budynku i we współwłasności działki nr 660/75 o powierzchni 2 555 m2) położonym: 59-300 Lubin, ul. Kwiatowa 2E-2G, dla której Sąd Rejonowy w Lubinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW LE1U/00082944/1 [NKW: LE1U/00082944/1].

Suma oszacowania wynosi 29 300,00 zł brutto (w tym 23% VAT), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 21 975,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 930,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kasie kancelarii lub na konto komornika:

Santander Bank Polska S.A. 1 O. w Lubinie 92 10902082 0000000546000060

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Położenie: