OBWIESZCZENIE  O  PIERWSZEJ LICYTACJI  NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Wrześni Natalia Szczepaniak na podstawie przepisu art. 9864 § 3 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości,

 że dnia 18-04-2024 r. o godz. 10:00 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl

odbędzie się pierwsza licytacja w trybie licytacji elektronicznej nieruchomości

dla której Sąd Rejonowy we Wrześni IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO1F/00051583/6, będącej własnością dłużnika MDI Development Sp. z o.o. Nieruchomość gruntowa, składająca się z działki gruntu nr ew. 276/79 o powierzchni 0,0867 ha, położona w miejscowości Siekierki Wielkie, ul. Bursztynowa 37, gm. Kostrzyn, pow. poznański, woj. wielkopolskie. Działka nr ew. 276/79 zabudowana została budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym, w stanie na dzień określenia wartości rynkowej będącym w tracie realizacji. W realizowanym budynku mieszkalnym, według założeń projektowych, planowane jest wyodrębnienie dwóch segmentów mieszkalnych – łącznie zatem planowane jest wzniesienie dwóch segmentów mieszkalnych.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 25-04-2024 o godzinie 10:00.

Suma oszacowania wynosi 723 700,00 zł, zaś cena wywołania stanowi

trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 542 775,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 72 370,00 zł.  Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika: BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie 51 16001462 1800 3649 6000 0004 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu.

Za datę złożenia rękojmi przymuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu : numeru PESEL, numer dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

 Sprzedaż dokonywana jest w drodze licytacji elektronicznej. Uczestnictwo w przetargu wymaga założenia indywidulanego konta w systemie teleinformatycznym obsługującym licytacje elektroniczne dostępnym pod adresem https://elicytacje.komornik.pl/.

Udział jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Licytacja wyżej wymienionej nieruchomości odbędzie się w trybie elektronicznym i zakończy się w dniu: 25-04-2024 o godzinie: 10:00. Na podstawie art. 9867 § 31 k.p.c., jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie przedmiotów od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art. 976 k.p.c. przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

 

Komornik Sądowy

Natalia Szczepaniak

Położenie: