O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie Katarzyna Mędrek Kancelaria Komornicza nr XIII w Krakowie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

19 czerwca 2024 r. o godz. 14:00 w sali nr D-117

w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie odbędzie się

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

zabudowanej nieruchomości gruntowej - działki nr 59/14 o powierzchni 0,1823 ha, położonej w Owczarach przy ul. Długiej 31 (gmina Zielonki), dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórza w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/00135276/5. Licytowana nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 1 118 608,00 zł (słownie: jeden milion sto osiemnaście tysięcy sześćset osiem złotych zero groszy). Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania, tj. kwotę: 838 956,00 zł (słownie: osiemset trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt sześć złotych zero groszy). Działka nr 59/14 ma kształt zbliżony do prostokąta, w części południowej płaska, w pozostałej części o nieznacznym nachyleniu stoku w kierunku północnym wraz ze skarpą w kierunku północnym. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej - ul. Długiej, jest częściowo ogrodzona. Od strony południowej ogrodzenie murowane z wypełnieniem z paneli stalowych, od strony wschodniej brak ogrodzenia, od strony północnej i zachodniej ogrodzenie wspólne. Teren nieruchomości zagospodarowany, występują nasadzenia zieleni pielęgnowanej przydomowej, tuje, drzewa liściaste i iglaste, trawniki, ponadto urządzono chodniki betonowe. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, przedmiotowa nieruchomość położona jest w całości w terenach oznaczonych w planie symbolem 12.MN.2 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. W pasie wzdłuż ul. Długiej od strony południowej graniczy z KDD - tereny dróg publicznych. W najbliższym sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w zabudowie wolnostojącej przyulicznej, nieużytki, tereny częściowo zadrzewione, częściowo użytkowane rolniczo. Nieruchomość położona w niedalekim sąsiedztwie sklepów spożywczych, placu zabaw, placówki dydaktycznej. Licytowana nieruchomość jest zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej, składającym się z jasnego przyziemia, parteru, półpiętra, I piętra, drugiego półpiętra, pierwszego poddasza użytkowego oraz drugiego poddasza nieużytkowego. Budynek kryty dachem wielospadowym o konstrukcji drewnianej z pokryciem z blachy falistej. Obiekt wykonany w technologii tradycyjnej - murowanej, mur warstwowy (cegła i pustak), rynny i rury spustowe stalowe powlekane, stolarka okienna PCV z okleiną drewnopodobną - zespolona, w części przyziemia częściowo stolarka okienna drewniana starego typu, balustrady na balkonach stalowe z deskowaniem. Budynek kilkudziesięcioletni (zgodnie z wypisem z rejestru gruntów - 1998 r.), wyposażony w instalację elektryczną, gazową, wod-kan (w tym przydomowe szambo), ogrzewanie CO z kotłów gazowych oraz dodatkowo piec na węgiel. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 111 860,80 zł (słownie: sto jedenaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt złotych osiemdziesiąt groszy) najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię należy wpłacić na konto Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie Katarzyny Mędrek w ING Banku Śląskim S.A. nr: 26 1050 1100 1000 0090 3122 0032 lub złożyć w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Przystępując do licytacji należy przedłożyć potwierdzenie dokonania wpłaty rękojmi.

Położenie: