OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI KW: WR1O/00027994/3

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oławie Andrzej Paluszek

 na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że

w dniu 03-07-2024r. o godz. 09:00

w budynku Sądu Rejonowego w Oławie mającego siedzibę przy ul. 11 Listopada 12 w sali nr 12, odbędzie się

PIERWSZA LICYTACJA

nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny składający się z pokoju z kuchnią, dwóch pokoi, przedpokoju, łazienki, wc oraz pomieszczenia kotłowni o łącznej pow. użytkowej ustalonej w trakcie oględzin wynoszącej 61,90 m2 (która nie pokrywa się z powierzchnią wynikającą z zapisów w księdze wieczystej tj. 66,30 m2) położonej przy ul. Polnej 6/4 w Miłoszycach gmina Jelcz-Laskowice, dla której Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1O/00027994/3. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną z odprowadzeniem do zbiornika bezodpływowego, c.o. i c.w. z kotła na paliwo stałe, należący do dłużnika Kewin Banasiak. Z prawem własności lokalu związany jest udział 1/8 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt w granicach działki nr 524/4 (am-4) oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali opisanych w księdze wieczystej o nr KW WR1O/00027988/8. Suma oszacowania nieruchomości dla której Sąd Rejonowy w Oławie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1O/00027994/3 wynosi 206 400,00 zł. zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 154 800,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu nieruchomości powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 20 640,00 zł. Rękojmia powinna być złożona na konto komornika: Bank Gospodarki Żywnościowej 11 2030 0045 1110 0000 0200 0920 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj. 02.07.2024r. Za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (71) 313 00 99.

Położenie: