O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Daniel Czosnyka Kancelaria Komornicza nr XI w Tarnowie  zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że

 w dniu 25.06.2024r. o godz. 10:00
w budynku Sądu Rejonowego w Tarnowie przy ul. Dąbrowskiego 27 (sala 34) odbędzie się:

 

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

 

Udziału stanowiącego własność dłużnika Bień Łukasz wynoszącego 1/2 części nieruchomości opisanej jako działka nr 1952 o pow. 0,2609 Ha, zabudowana drewniano-murowanym budynkiem mieszkalnym, parterowym o powierzchni 71,70 m2, działka nieogrodzona oraz nie urządzona, miejscowo zadrzewiona oraz zakrzaczona położona w miejscowości: Radłów gm. Radłów, posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie nr: TR1T/00163002/0. Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 

Udział wynoszący 1/2 części w/w nieruchomości oszacowany jest na kwotę: 106.963,00 zł (słownie: sto sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt trzy złote 00/100)

Cena wywoławcza w w/w licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 80.222,25 (słownie: osiemdziesiąt tysięcy dwieście dwadzieścia dwa złote 25/100)

 

Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwocie 10.696,30 zł na rachunek bankowy komornika: nr 21 1600 1462 1887 9197 2000 0003 BNP Paribas Bank Polska S.A. albo złożyć ją w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub wpłacić ją w gotówce w kancelarii komornika mieszczącej się w:  Tarnowie przy ul. Tuchowska 20. Kwota rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na dzień przed licytacją lub zostać wpłacona najpóźniej na dzień przed licytacją w kancelarii komornika, również książeczkę oszczędnościową należy złożyć w kancelarii komornika najpóźniej na dzień przed licytacją. Na poleceniu przelewu należy podać sygn. akt sprawy i numer księgi wieczystej nieruchomość, której dotyczy wpłata rękojmi.

 

W/w nieruchomość można oglądać w dniu 18.06.2024r. w godz. 10:00 - 11:00. Natomiast operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika mieszczącej się w: Tarnowie przy ul. Tuchowska 20, a akta postępowania egzekucyjnego, w tym protokół opisu i oszacowania nieruchomości wolno będzie przeglądać w Sądzie Rejonowym w Tarnowie I Wydział Cywilny Sekcja Egzekucyjna pokój nr 209 lub w Biurze Obsługi Interesantów pokój nr 15 w ciągu dwóch tygodni przed licytacją.

Położenie: